Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

strona główna -> edukacja -> dydaktyka -> plany wykładów

Baza prawa podatkowego

Plany wykładów

Przedmiotem wykładów z zakresu prawa finansowego dla studentów studiów prawniczych jest dziedzina finansów publicznych.

Finanse publiczne – jak powszechnie się przyjmuje – są nauką o publicznych zasobach pieniężnych, w tym o zasadach gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych na cele publiczne. Wykład kursowy z prawa finansowego obejmować zatem powinny następujące dziedziny: prawo budżetowe, prawo dochodów publicznych, prawo ustroju pieniężnego, publiczne prawo bankowe i prawo dewizowe.

Zakresem zajęć z prawa finansowego objęta jest materia prawa budżetowego, prawo podatkowego i opłatowego oraz prawa regulującego zasady prowadzenia publicznej gospodarki finansowej.

 1. Prawo podatkowe:
  1. Daniny publiczne:
   • podatki:
    • pojęcie,
    • charakter pieniężny i obowiązkowy,
   • opłaty i dopłaty:
    1. pojęcie,
    2. powstanie.
  2. Elementy konstrukcji podatku:
   • podmiot,
   • przedmiot,
   • podstawa,
   • stawki.
  3. Ulgi i zwolnienia podatkowe.
  4. Pojęcie i typologia systemów podatkowych.
  5. Struktura systemu podatkowego.
  6. Zasady podatkowe.
  7. Funkcje podatków.
  8. Konstytucyjne podstawy nakładania danin publicznych.
  9. Struktura polskiego prawa podatkowego, zasady jego tworzenia.
  10. Źródła prawa podatkowego.
  11. Wykładnia prawa podatkowego.
  12. Ogólne i szczególne prawo podatkowe, prawo materialne, procedury podatkowe.
  13. Związki prawa podatkowego z innymi gałęziami prawa.
  14. Europejskie i międzynarodowe prawo podatkowe.
  15. Adresaci norm prawa podatkowego i ich obowiązki.
  16. Organy podatkowe.
  17. Stosunek prawny - obowiązek podatkowy - zobowiązanie podatkowe.
  18. Powstawanie zobowiązań z mocy prawa i z mocy decyzji.
  19. Powstawanie i wymiar zobowiązań podatkowych:
   1. realizacja zobowiązań podatkowych,
   2. powstawanie obowiązku podatkowego,
   3. wymiar zobowiązania podatkowego,
   4. deklaracje podatkowe,
   5. wtórny i nadzwyczajny wymiar zobowiązań podatkowych.
  20. Interpretacje prawa podatkowego
  21. Doradztwo podatkowe
  22. Postępowanie podatkowe.
  23. Wykonywanie zobowiązań:
   1. wygasanie zobowiązań podatkowych,
   2. terminy płatności,
   3. ulgi w spłacie,
   4. egzekucja.
  24. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych:
   1. zabezpieczenie przedwymiarowe i egzekucyjne,
   2. hipoteka przymusowa,
   3. zastaw skarbowy.
  25. Przedawnienie podatkowe:
   1. pojęcie,
   2. przesłanki,
   3. rodzaje.
  26. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe:
   1. odpowiedzialność solidarna,
   2. odpowiedzialność osób trzecich.
  27. Podatek dochodowy od osób fizycznych:
   1. zakres podmiotowy,
   2. przedmiot opodatkowania,
   3. zwolnienia, ulgi i stawki podatku,
   4. uproszczone formy opodatkowania.
  28. Podatek dochodowy od osób prawnych:
   1. zakres podmiotowy,
   2. zakres terytorialny,
   3. przedmiot opodatkowania,
   4. zwolnienia,
   5. ustalanie przychodu, kosztów,
   6. podstawa opodatkowania,
   7. stawki podatkowe,
   8. okres podatkowy i okres rozliczeniowy,
   9. samowymiar.
  29. Podatek od towarów i usług:
   1. podmiot, przedmiot, zwolnienia, podstawa, stawki podatku,
   2. zasady zapłaty,
   3. ewidencja i dokumentacja,
   4. zwrot podatku,
   5. deklaracje podatkowe.
  30. Podatek akcyzowy:
   1. przedmiot, podmiot, podstawa opodatkowania i stawki,
   2. powstanie obowiązku podatkowego,
   3. ulgi i zwolnienia,
   4. zawieszenie poboru akcyzy,
   5. znaki akcyzy.
  31. Podatek od gier:
   1. podmiot, przedmiot, podstawa, stawki podatku,
   2. zakłady wzajemne,
   3. gry na automatach,
   4. terminy i formy płatności.
  32. Podatek od nieruchomości:
   1. podmiot, przedmiot, podstawa, stawki podatku,
   2. zwolnienia.
  33. Podatek rolny
  34. Podatek leśny
  35. Podatek od środków transportowych:
   1. zakres podatku,
   2. przedmiot, podstawa,
   3. termin zapłaty,
   4. stawki podatku,
   5. zwrot podatku.
  36. Podatek tonażowy:
   1. zakres, przedmiot, podstawa opodatkowania,
   2. wymiar i pobór podatku.
  37. Podatek od spadków i darowizn:
   1. przedmiot, podmiot podatku,
   2. podstawa opodatkowania,
   3. ulgi,
   4. tryb zapłaty.
  38. Podatek od czynności cywilnoprawnych:
   1. podmiot, przedmiot, podstawa opodatkowania,
   2. stawki podatkowe,
   3. zwrot podatku.
  39. Opłata skarbowa:
   1. przedmiot, zakres podmiotowy, podstawa opłaty,
   2. powstanie i wygaśnięcie obowiązku zapłaty,
   3. wymiar opłaty skarbowej.
  40. Opłata od posiadania psów, opłata targowa, opłata miejscowa i uzdrowiskowa.
  41. Dopłaty publiczne:
   1. opłata adiacencka,
   2. opłaty z tytułu udziału w kosztach budowy urządzeń infrastrukturalnych,
   3. opłaty z tytułu scalania i podziału nieruchomości,
   4. opłaty z tytułu podziału nieruchomości,
   5. opłata planistyczna,
   6. opłata melioracyjna i inwestycyjna.
  42. Postępowanie przed sądami administracyjnymi:
   1. kryterium kontroli,
   2. legitymacja procesowa,
   3. postępowanie przed WSA,
   4. zakres związania sądu,
   5. rodzaje rozstrzygnięć WSA,
   6. postępowanie mediacyjne i uproszczone,
   7. skarga kasacyjna i orzeczenia NSA,
   8. zażalenie,
   9. prawo pomocy.
 2. Prawo finansowe:
  1. Definicja finansów publicznych
  2. Finanse publiczne a finanse niepubliczne
  3. Funkcje finansów publicznych
  4. Zakres i struktura finansów publicznych
  5. Władztwo finansowe
  6. Polityka finansowa
  7. Źródła prawa finansowego
  8. Finanse w Konstytucji
  9. Związki prawa finansowego z innymi gałęziami prawa
  10. Zasady i tryb kontroli procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowywaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem
  11. Państwowy dług publiczny oraz procedury ostrożnościowe i sanacyjne
  12. Opracowywanie oraz uchwalanie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa
  13. Opracowywanie oraz uchwalanie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego
  14. Zasady rachunkowości, planowania i sprawozdawczości w sektorze finansów publicznych
  15. Zasady gospodarowania środkami publicznymi pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych
  16. Zasady kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego oraz koordynacji kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych
  17. Pojęcie budżetu
  18. Ewolucja i powstanie budżetu
  19. Charakter prawny budżetu i ustawy budżetowej
  20. Zasady budżetowe
  21. Wydatki budżetowe
  22. Klasyfikacja wydatków budżetowych
  23. Formy wydatków budżetowych
  24. Dochody budżetowe
  25. Deficyt budżetu państwa o źródła jego pokrycia
  26. Formy organizacyjno-prawne gospodarki budżetowej
  27. Jednostki budżetowe
  28. Zakłady budżetowe
  29. Agencje wykonawcze
  30. Fundusze celowe
  31. Organy kierujące gospodarką budżetową i ich zadania
  32. Opracowywanie budżetu. Zasady i tryb sporządzania budżetu państwa w układzie zadaniowym
  33. Uchwalanie budżetu
  34. Wykonywanie budżetu
  35. Kontrola gospodarki budżetowej i odpowiedzialność za wykonanie budżetu
  36. Prawo finansowe i budżetowe gospodarki lokalnej
  37. Publiczne prawo bankowe
  38. Prawo dewizowe
  39. Prawo walutowe