Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

strona główna -> aktualności

Aktualności

rss

VAT i akcyza Prawo gospodarcze Postępowanie podatkowe Inne Podatki - zagadnienia ogólne Podatki obrotowe Podatki majątkowe Podatki i opłaty lokalne Podatki dochodowe i przychodowe Finanse publiczne
Kategoria: Podatki i opłaty lokalne 2024-05-10

Objaśnienia podatkowe z 8 maja 2024 r.

Dnia 09 maja 2024 r. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania od 1 stycznia 2024 r. przepisów art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze i pkt 1c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, określających zwolnienie z podatku od nieruchomości kolejowych terminali towarowych, stanowiących obiekty infrastruktury usługowej.  

Przepis art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze u.p.o.l. stanowi, że zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają m.in. grunty, budynki i budowle wchodzące w skład obiektu infrastruktury usługowej, w części zajętej wyłącznie do świadczenia usług przez operatora obiektu infrastruktury usługowej, jeżeli ten obiekt infrastruktury usługowej jest udostępniany przewoźnikom kolejowym.

Zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 1 pkt 1c u.p.o.l. w zakresie dotyczącym infrastruktury usługowej zwolnione z podatku od nieruchomości są grunty inne niż określone w pkt 1-1b, stanowiące obszar kolejowy, oraz położone na nich budynki i budowle - z wyjątkiem gruntów, budynków i budowli zajętych na prowadzenie działalności innej niż świadczenie usług przez operatora obiektu infrastruktury usługowej.

Obecne brzmienie przepisów określających zwolnienia z podatku od nieruchomości infrastruktury kolejowej zawarte w art. 7 ust. 1 pkt 1-1c u.p.o.l. zostało wprowadzone ustawą z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zmiany wówczas wprowadzone polegały m. in. na rozszerzeniu zwolnienia o grunty, budynki i budowle wchodzące w skład obiektu infrastruktury usługowej, oraz inne grunty stanowiące obszar kolejowy i położone na nich budynki i budowle.

W zakresie zwolnienia terminali towarowych projekt ww. ustawy został notyfikowany Komisji Europejskiej (KE).10 Notyfikacja dotyczyła art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze i pkt 1c u.p.o.l.

Program pomocowy SA.104785 ma na celu zatwierdzenie możliwości stosowania zwolnienia z podatku od nieruchomości zarządców lub operatorów terminali kolejowych w celu zrównania ich obciążeń w stosunku do zarządców innych terminali, w szczególności w sektorze transportu drogowego.

W związku z przygotowywaniem i rozpoczęciem procesu notyfikacyjnego wejście w życie znowelizowanych przepisów w zakresie zwolnienia terminali towarowych zostało odroczone do końca 2023 r. Odroczenie stosowania notyfikowanych przepisów nie zostało jednak przedłużone na kolejny okres, w związku z czym weszły one w życie z dniem 1 stycznia 2024 r., pomimo że KE do tego czasu, jak i do chwili obecnej nie zatwierdziła środka pomocy (programu pomocy SA.104785) jako zgodnego z prawem pomocy publicznej.

Wobec niezakończenia postępowania notyfikacyjnego, doszło do sytuacji, w której do krajowego porządku prawnego został wprowadzony przepis naruszający regulacje unijne dotyczące zgłaszania środków pomocy, określone w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, dalej: TFUE, oraz rozporządzeniu Rady (UE) 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, dalej: rozporządzenie 2015/1589, zawierającym procedury dotyczące pomocy podlegającej zgłoszeniu.

W związku z powyższym ze względu na fakt, że postępowanie notyfikacyjne w sprawie ww. środka pomocowego (SA.104785) nie zostało zakończone, zgodnie z art. 108 ust. 3 TFUE, środek ten w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości terminali towarowych nie może być stosowany. Zakaz ten obowiązuje państwo członkowskie, a zatem wszystkie jego organy administracyjne, w tym te zdecentralizowane.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/finanse

Tagi: podatek od nieruchomości zwolnienia od podatku od nieruchomości Komisja Europejska pomoc de minimis


Zobacz pozostałe wpisy