Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

strona główna -> kancelaria -> prof. henryk dzwonkowski -> publikacje

Baza prawa podatkowego

Publikacje

Ewa Urbaniak

Czynności sprawdzające a granice zaufania podatnika do Państwa Prawa

Czynności sprawdzające zostały wprowadzone do polskiego systemu wraz z uchwaleniem Ordynacji Podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926).  Ich pojawienie się jest ściśle związane z wejściem do polskiego prawa instytucji samowymiaru. Uzasadnieniem ich wprowadzenia było dążenie do stworzenia takiej procedury, która służyłaby rozwiązywaniu spraw mniejszej wagi, a także charakteryzowałaby się wysokim stopniem odformalizowania . W porównaniu do poprzednich rozwiązań prawnych wprowadzenie tej instytucji prawnej wydawało się korzystne, ze względu na to, że drobne uchybienia adresata norm prawa podatkowego nie skutkowały jak to miało miejsce pod rządami Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Ustawy o zobowiązaniach podatkowych wszczęciem postępowania podatkowego i wydaniem decyzji wymiarowej, która de facto była w sprawach mniejszej wagi zupełnie nieadekwatna. Przewidywano również zmniejszenie wydatków w zakresie wymiaru i poboru.

CAŁY ARTYKUŁ

 

Ewa Urbaniak

Funkcjonalność regulacji podatku rolnego

W państwach członkowskich UE  system opodatkowania rolnictwa jest instrumentem wykorzystywanym do stymulowania oraz podnoszenia efektywności gospodarowania w rolnictwie a także chociażby do zredukowania ilości niepożądanych kategorii gospodarstw lub kierunków produkcji . Niejednokrotnie regulacja podatku rolnego kształtuje relację dochodów między ludnością rolniczą i pozarolniczą.

CAŁY ARTYKUŁ
 

 

Ogólne

 • H. Dzwonkowski: Podatkowe konsekwencje decyzji finansowych w Polsce (w:) J. K. Shim, J. G. Siegel, Dyrektor finansowy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999, s. 511 – 526 (Podatkowe konsekwencje decyzji finansowych w Polsce, to całkowicie zmieniona dla potrzeb czytelnika polskiego wersja fragmentu książki autorów amerykańskich).
   
 • H. Dzwonkowski: Wielka Encyklopedia Prawa, Bialystok-Warszawa 2000. Hasła: Podatkowy system, Obowiązek podatkowy, Podatkowe zobowiązania, Podatkowa odpowiedzialność, Podatkowa przerzucalność, Kumulacja podatkowa, Danina publiczna, Degresja podatkowa, Przychód podatkowy, Ryczałt podatkowy, Podatkowe postępowanie, Podatek od towarów i usług, Akcyza, Podatek od gier, Karta podatkowa, Kasy rejestrujące, Księgi podatkowe, Nakaz płatniczy, Ordynacja podatkowa, Podatek akcyzowy, Podatek importowy, Podatki majątkowe, Podatek od akcji, Sankcje podatkowe, Szczególny nadzór podatkowy, Podatki od wydatków.
   
 • H. Dzwonkowski: Podatki i inne dochody budżetowe – problemy teorii i praktyki (W:) Budżet Państwa, Wydawnictwo Sejmowe 2007, s. 33-42.
   
 • Aktualne problemy i wyzwania polityki podatkowej i prawodawstwa polskiego (w:) Współczesna społeczna gospodarka rynkowa. Doświadczenia w Niemczech. Implikacje dla Polski, pod red. W. Małachowskiego, Szkoła Główna Handlowa – Kolegium Gospodarki Światowej, Warszawa 2001, s. 113 - 120.  
 
Podręczniki
 • Jolanta Gliniecka, Marek Zdebel, Maryla Miemiec, Jadwiga Gumińska-Pawlic, Zbigniew Ofiarski, Leonard Etel, Andrzej Huchla, Jerzy Serwacki Andrzej Buczek, Prawo podatkowe, C.H Beck, Warszawa 2006.   
   
 • Andrzej Buczek, Irena Czaja-Hliniak, Bogusław Dauter, Teresa Dębowska-Romanowska, Henryk Dzwonkowski (red.), Leonard Etel, Jolanta Gliniecka, Jadwiga Gumińska-Pawlic, Andrzej Huchla, Joanna Kiszka, Beata Kucia-Guściora, Maryla Miemiec, Adam Nita, Zbigniew Ofiarski, Jerzy Serwacki,  Krystyna Piotrowska-Marczak, Paweł Smoleń, Zygmunt Tobor, Monika Zbrojewska, Marek Zdebel, Zygmunt Zgierski, Prawo podatkowe, I wydanie, C.H Beck, Warszawa 2008.   
   
 • Andrzej Buczek, Irena Czaja-Hliniak, Bogusław Dauter, Teresa Dębowska-Romanowska, Henryk Dzwonkowski (red.), Leonard Etel, Jolanta Gliniecka, Jadwiga Gumińska-Pawlic, Andrzej Huchla, Joanna Kiszka, Beata Kucia-Guściora, Maryla Miemiec, Adam Nita, Zbigniew Ofiarski, Jerzy Serwacki,  Krystyna Piotrowska-Marczak, Paweł Smoleń, Zygmunt Tobor, Monika Zbrojewska, Marek Zdebel, Zygmunt Zgierski, Prawo podatkowe, II wydanie, C.H Beck, Warszawa 2008.   
   
 • Powstawanie obowiązku i wymiar zobowiązania podatkowego (w:) Finanse publiczne i prawo finansowe, wydanie II, pod red. Cezarego Kosikowskiego i Eugeniusza Ruśkowskiego, Warszawa 2006, s. 514 – 523.
   
 • Metody wymiaru zobowiązań podatkowych (w:) Finanse publiczne i prawo finansowe, wydanie II, pod red. Cezarego Kosikowskiego i Eugeniusza Ruśkowskiego, Warszawa 2006, s. 523 - 535.
   
 • Postępowanie podatkowe (w:) Finanse publiczne i prawo finansowe, wydanie II, pod red. Cezarego Kosikowskiego i Eugeniusza Ruśkowskiego, Warszawa 2006, s. 668 - 696.
   
Konstytucja a podatki
 • H. Dzwonkowski: Analiza skargi konstytucyjnej dotyczącej niekonstytucyjności przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych oraz przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie oprocentowania nadpłaty w stanie prawnym obowiązującym przed 5 czerwca 2001 r. (SK 21/08), Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 2008, Nr 1, s. 169-182.
   
 • Henryk Dzwonkowski: W sprawie skargi konstytucyjnej związanej z przepisami Ordynacji podatkowej, (sygn. akt. SK 32/07), Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 2007, Nr 4. 
   
 • H. Dzwonkowski: W sprawie wniosku RPO o stwierdzenie zgodności art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług z art. 2, art. 64 ust. 1-2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP (sygn. akt K 16/07), Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, 2007, Nr 2, s. 215-228.
   
 • H. Dzwonkowski: Konstytucyjność sankcji podatkowych, Monitor Podatkowy 1999, Nr 3, s. 22 - 28.
   
 • H. Dzwonkowski: Elementy konstrukcyjne podatku w świetle art. 217 Konstytucji, Glosa 1999, Nr 6, s. 1 – 6.
 
Zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe
 • Ordynacja podatkowa 2011, Pod redakcją Henryka Dzwonkowskiego, wydanie 3, C.H. Beck, Warszawa 2011.
   
 • H. Dzwonkowski, H. Huchla, C. Kosikowski: Ustawa Ordynacja podatkowa. Komentarz, DW ABC, dwa wydania 2000 i 2002.
   
 • H. Dzwonkowski, M. Biskupski, M. Bogucka, J. Marusik, T. Nowak, M. Zbrojewska, Z. Zgierski: Opodatkowanie dochodów nieujawnionych. Praktyka postępowania podatkowego i odpowiedzialność karna skarbowa, Difin,  Warszawa 2010, II wydanie.
   
 • H. Dzwonkowski, M. Biskupski, M. Bogucka, J. Marusik, T. Nowak, M. Zbrojewska, Z. Zgierski: Opodatkowanie dochodów nieujawnionych. Praktyka postępowania podatkowego i odpowiedzialność karna skarbowa, Difin,  Warszawa 2009, I wydanie.
 • H. Dzwonkowski: Deklaracje podatkowe 2009 z wyjaśnieniami (współautorstwo), C.H. Beck, Warszawa 2009.
   
 • H. Dzwonkowski: Powstawanie obowiązku podatkowego i przedawnienie wymiaru zobowiązania, Prawo i Podatki 2009, Nr 8.
   
 • H. Dzwonkowski: Przedmiot, zakres i sposób realizacji ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się do interpretacji podatkowych (wykładnia przepisów), Monitor Podatkowy 2009, Nr 2.
 • Ordynacja podatkowa, komentarz, C.H. Beck, redakcja i współautorstwo, Warszawa 2008, ss. 1244.
   
 • H. Dzwonkowski: Analiza skargi konstytucyjnej dotyczącej niekonstytucyjności przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych oraz przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie oprocentowania nadpłaty w stanie prawnym obowiązującym przed 5 czerwca 2001 r. (SK 21/08), Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 2008, Nr 1, s. 169-182.
   
 • H. Dzwonkowski: Instytucja zaniechania poboru podatku oraz instytucja zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych, Abolicja podatkowa, Biuro Analiz Sejmowych, Kancelaria Sejmu, czerwiec 2008, 3/2008, s. 33-38.
   
 • H. Dzwonkowski: Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, Zmiany ustaw podatkowych, cz. I. Opinie o projektach ustaw zmieniających Ordynację podatkową, grudzień 2008, 10/2008, s. 21-23.
   
 • H. Dzwonkowski: Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, Zmiany ustaw podatkowych, cz. II. Opinie o projektach ustaw zmieniających Ordynację podatkową, grudzień 2008, 10/2008, s. 23-29.
   
 • H. Dzwonkowski: Obowiązki komornika jako płatnika podatków, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 2008, Nr 2, s. 165-168.
   
 • H. Dzwonkowski: Projekt ordynacji podatkowej (założenia ogólne), Gdańskie Studia Prawnicze, Studia prawno-finansowe, pod redakcją Andrzeja Drwiłly, Tom XVI, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, s. 501-521.
   
 • H. Dzwonkowski: Przedawnienie podatkowe – krytyka orzecznictwa, Mon. Pod. 2007, Nr 2, s. 18 – 25.
   
 • Henryk Dzwonkowski: W sprawie skargi konstytucyjnej związanej z przepisami Ordynacji podatkowej, (sygn. akt. SK 32/07), Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 2007, Nr 4. 
   
 • H. Dzwonkowski: Przedawnienie podatkowe – krytyka orzecznictwa, Mon. Pod. 2007, Nr 2, s. 18 – 25.
   
 • H. Dzwonkowski: Charakter prawny deklaracji podatkowych, Prawo i Podatki 2006, Nr 3, s. 23 - 28.
   
 • H. Dzwonkowski: Reforma czy retusz – Ordynacja podatkowa, Fiskus 2006, Nr 9, s.8.
   
 • H. Dzwonkowski: Przyjazna procedura czy nadmierny fiskalizm, Fiskus 2006, Nr 10, s. 7-8.
   
 • H. Dzwonkowski: Główne błędy Ordynacji podatkowej, Fiskus 2006, Nr 12, 18-21.
   
 • H. Dzwonkowski: Czynności sprawdzające- pomoc czy zagrożenie interesów podatnika?, Fiskus 2006, Nr.13/14 s. 23-27.
   
 • H. Dzwonkowski: Opinia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk 731), (w:) Przed pierwszym czytaniem projektów ustaw, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, sierpień 2006, s. 31 – 36.
   
 • Komentarz do Ordynacji podatkowej, redakcja i współautorstwo, CH Beck, Warszawa 2006.
   
 • H. Dzwonkowski, H. Dzwonkowski: Procedury podatkowe, Difin 2006, ss. 1064.
   
 • Ordynacja podatkowa, komentarz, C.H. Beck, redakcja i współautorstwo, Warszawa 2006, ss. 1096.
   
 • H. Dzwonkowski: Problematyczne elementy konstrukcji jurysdykcyjnego zabezpieczenia i wygasania zabezpieczenia zobowiązań podatkowych, (w:) Sanacja finansów publicznych w Polsce. Aspekty prawne i ekonomiczne, Szczecin 2005, s. 53-73.
 • H. Dzwonkowski: Stosunek prawny – obowiązek podatkowy – zobowiązanie podatkowe, (w:) W kręgu prawa podatkowego i finansów publicznych. Księga dedykowana Profesorowi Cezaremu Kosikowskiemu w 40-lecie pracy naukowej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, s. 101 – 109.
   
 • H. Dzwonkowski: Opodatkowanie dochodów nieujawnionych – wybrane zagadnienia, Monitor Podatkowy 2005, Nr 4, s. 15 – 18.
   
 • H. Dzwonkowski, J. Rudowski: Pozycja prawna podatnika w systemie powstawania i wymiaru zobowiązań podatkowych (w:) Procedury podatkowe – gwarancje procesowe czy instrument fiskalizmu, CH Beck, Warszawa 2005.
 • H. Dzwonkowski, J. Rudowski: Procedury podatkowe – gwarancje procesowe czy instrument fiskalizmu, CH Beck, Warszawa 2005.
   
 • H. Dzwonkowski: H. Dzwonkowski: Wygasanie zobowiązania przez zapłatę a wygasanie zobowiązania przez przedawnienie, Monitor Podatkowy 2004, Nr 4, s. 20 – 24.
   
 • H. Dzwonkowski: Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego przez zapłatę, Forum doradców podatkowych 2004, Nr 7-7, s. 33-36.
 • H. Dzwonkowski: Koncepcje prawne nierzetelności ksiąg podatkowych, Państwo i Prawo 2004, z. 5, s. 59 – 66.
   
 • H. Dzwonkowski: Magia, metafizyka i normy prawa podatkowego, Państwo i Prawo 2004, z. 8, s. 30 - 47.
   
 • H. Dzwonkowski: Stwierdzenie nieważności podatkowej decyzji wymiarowej z powodu rażącego naruszenia prawa, Mon. Pod. 2004, Nr 9, s. 11 – 16.
   
 • H. Dzwonkowski: Samowymiar zobowiązań podatkowych, Państwo i Prawo 2004, Nr 12, s. 40 - 51.H. Dzwonkowski: Indywidualna interpretacja prawa podatkowego, Monitor Podatkowy 2003, Nr 4, s. 18 – 23.
   
 • H. Dzwonkowski: Przedawnienie zobowiązania podatkowego w toku postępowania odwoławczego, Przegląd Podatkowy 2003, Nr 6, s. 51 – 55.
   
 • H. Dzwonkowski: Powstawanie zobowiązań podatkowych a charakter prawny decyzji wymiarowych, Monitor Podatkowy 2003, Nr 7, s. 21 - 24.
   
 • H. Dzwonkowski: H. Dzwonkowski: Decyzje aktualizujące wysokość zobowiązania podatkowego, Przegląd Podatkowy 2002, nr 3, s. 50-54.
   
 • H. Dzwonkowski: Przedawnienie w prawie podatkowym – wybrane zagadnienia, cz. I, Przegląd Podatkowy 2001, nr 11, s. 49-52.
   
 • H. Dzwonkowski: Przedawnienie w prawie podatkowym – wybrane zagadnienia, cz. II, Przegląd Podatkowy 2001, nr 12, s. 48-52.
   
 • H. Dzwonkowski: Charakter prawny deklaracji podatkowych (Zagadnienia podstawowe), Państwo i Prawo 2001, z. 12, s. 25 - 39.
   
 • H. Dzwonkowski: Powstawanie zobowiązań podatkowych, cz. 1, Przegląd Podatkowy 2000, Nr 1, s. 3 – 6.
   
 • H. Dzwonkowski: Powstawanie zobowiązań podatkowych, cz. 2, Przegląd Podatkowy 2000, Nr 2, s. 3 - 5.
   
 • H. Dzwonkowski: Powstawanie zobowiązań podatkowych, cz. 1, Przegląd Podatkowy 2000, Nr 1, s. 3 – 6.
   
 • H. Dzwonkowski: Powstawanie zobowiązań podatkowych, cz. 2, Przegląd Podatkowy 2000, Nr 2, s. 3 - 5.
   
 • H. Dzwonkowski: Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną stronie postępowania podatkowego, Biuletyn Prawa Podatkowego Domu Wydawniczego ABC 1999, Nr 4, s. 1 – 5.
   
 • H. Dzwonkowski: Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną stronie postępowania podatkowego, Biuletyn Prawa Podatkowego Domu Wydawniczego ABC 1999, Nr 4, s. 1 – 5.
   
 • H. Dzwonkowski: Szacowanie podstaw opodatkowania, Kwartalnik Prawa Podatkowego 1999, nr 3-4, s. 9-37.
   
 • H. Dzwonkowski: Obowiązek podatkowy a zobowiązanie podatkowe, Państwo i Prawo 1999, z. 2, s. 21 - 35.
 
Podatek od towarów i usług.
 • Henryk Dzwonkowski: Opinia prawna w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług., Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 2011/ rok VIII 1(29), s.135-142; 
   
 • Opinia prawna na temat ustalenia, czy zgodne z prawem jest naliczenie podatku od działalności gospodarczej w sytuacji gdy poseł zawiesił działalność gospodarczą w 2007 r., Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych 2010/rok VII/3(27), s. 60-72
   
 • H. Dzwonkowski: Negatio conclusionis  est error in lege. Uchybienie przeciwko logice jest błędem w prawie, Monitor Podatkowy 2009, Nr 12.
   
 • Henryk Dzwonkowski: Opinia prawna w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (w:) Zagadnienia podatkowe w pracach Sejmu 2009 r., Przed pierwszym czytaniem, cz. II,  BAS, listopad 2009, s. 7-12.
   
 • Henryk Dzwonkowski: Opinia prawna w sprawie ustalenia, czy pobieranie przez posła czynszu najmu lokalu, uwzględniającego 22% stawkę podatku VAT, stanowi prowadzenie działalności gospodarczej i czy działanie takie koliduje ze statusem posła zawodowego, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 2009, Nr 2, s. 208-214.
   
 • Henryk Dzwonkowski: Opinia prawna o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, Zmiany ustaw podatkowych, cz. II. Opinie o projektach ustaw zmieniających ustawę o podatku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, grudzień 2008, 11/2008, s. 13-21.
   
 • Henryk Dzwonkowski: Opinia prawna o projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, Zmiany ustaw podatkowych, cz. II. Opinie o projektach ustaw zmieniających ustawę o podatku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, grudzień 2008, 11/2008, s. 31-36.
   
 • Henryk Dzwonkowski: Opinia prawna o sprawie komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, Zmiany ustaw podatkowych, cz. II. Opinie o projektach ustaw zmieniających ustawę o podatku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, grudzień 2008, 11/2008, s. 37-43.
   
 • Henryk Dzwonkowski: Opinia prawna o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, Zmiany ustaw podatkowych, cz. II. Opinie o projektach ustaw zmieniających ustawę o podatku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, grudzień 2008, 11/2008, s. 43-53.
   
 • Henryk Dzwonkowski: Opinia prawna o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, Zmiany ustaw podatkowych, cz. II. Opinie o projektach ustaw zmieniających ustawę o podatku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, grudzień 2008, 11/2008, s. 53-57.
 • Henryk Dzwonkowski: Opinia prawna o projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, Zmiany ustaw podatkowych, cz. II. Opinie o projektach ustaw zmieniających ustawę o podatku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, grudzień 2008, 11/2008, s. 91-97.
   
 • Henryk Dzwonkowski: Opinia prawna dotycząca komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, Zmiany ustaw podatkowych, cz. II. Opinie o projektach ustaw zmieniających ustawę o podatku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, grudzień 2008, 11/2008, s. 97-103.
   
 • Henryk Dzwonkowski: Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży działek stanowiących własność osób fizycznych, Monitor Podatkowy 2008, Nr 3, s. 14 i n.
   
 • Henryk Dzwonkowski: Sankcje podatkowe. Uwagi na tle projektu ustawy – o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 2008, Nr 1, s. 199-219.
   
 • Henryk Dzwonkowski: Podatek od towarów i usług przy sprzedaży działek stanowiących prywatną własność osób fizycznych, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 2007, Nr 4. 
   
 • Henryk Dzwonkowski:  Zasadność skargi konstytucyjnej na opodatkowanie sprzedaży oleju opałowego na stacji paliw przy użyciu odmierzacza paliw ciekłych (sygn. akt SK 23/07), Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 2007, Nr 4. 
   
 • H. Dzwonkowski: W sprawie wniosku RPO o stwierdzenie zgodności art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług z art. 2, art. 64 ust. 1-2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP (sygn. akt K 16/07), Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, 2007, Nr 2, s. 215-228.
   
 • H. Dzwonkowski: W sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 2007, Nr 3. 
   
 • H. Dzwonkowski: W sprawie wniosku RPO o stwierdzenie zgodności art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług z art. 2, art. 64 ust. 1-2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP (sygn. akt K 16/07), Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, 2007, Nr 2, s. 215-228.
   
 • H. Dzwonkowski: Glosa do wyroku SN z dnia 7 czerwca 2001 r., Monitor Podatkowy 2001, Nr 10, s. 36 - 39. 
   
 • Henryk Dzwonkowski: Sankcje podatkowe, Raport Biura Studium i Ekspertyz Kancelarii Sejmu Nr 116, październik 1997, ss. 25.
 
Podatek akcyzowy
 • H. Dzwonkowski: Opinia prawna o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, Opinie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, seria Biura Analiz Sejmowych „Przed pierwszym czytaniem”, 2010/2.
   
 • H. Dzwonkowski: Zasada równości obywateli Rzeczpospolitej Polskiej wobec prawa w świetle § 25 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 2009, Nr 1, s. 213-219.
   
 • H. Dzwonkowski: Glosa do wyroku NSA z dnia 9 maja 2001, SA/Rz 2007/00, Orzecznictwo Sądów Polskich 2002, z. 4, s. 196 - 202. 
 
Ubezpieczenia społeczne
 • H. Dzwonkowski: W sprawie dopuszczalności przeniesienia na odbiorców świadczeń przekazywanych przez ZUS i KRUS kosztów ponoszonych przez skarb Państwa z tytułu wypłaty świadczeń osobom uprawnionym, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 2009, Nr 3-4, s. 183-191.
 
Podatki dochodowe.
 • H. Dzwonkowski: Opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2008.
   
 • H. Dzwonkowski: W sprawie zgodności z Konstytucją RP poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Abolicja podatkowa, Biuro Analiz Sejmowych, Kancelaria Sejmu, czerwiec 2008, 3/2008, s. 45-47.
   
 • H. Dzwonkowski: Opinia prawna o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Zmiany ustaw podatkowych, cz. III. Opinie o projektach ustaw zmieniających ustawy: o podatkach dochodowych od osób prawnych i od osób fizycznych. Opinie o projekcie ustawy zmieniającej ustawę o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz ustawę o podatku od spadków i darowizn, grudzień 2008, 12/2008, s. 7-13.
   
 • H. Dzwonkowski: Opinia prawna o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Zmiany ustaw podatkowych, cz. III. Opinie o projektach ustaw zmieniających ustawy: o podatkach dochodowych od osób prawnych i od osób fizycznych. Opinie o projekcie ustawy zmieniającej ustawę o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz ustawę o podatku od spadków i darowizn, grudzień  2008, 12/2008, s. 15-19,
   
 • H. Dzwonkowski: Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów członków spółdzielni mieszkaniowej pochodzących z podziału majątku spółdzielni po zakończeniu jej likwidacji, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, 2007, Nr 2, s. 195-199.
   
 • H. Dzwonkowski: Zgodność sposobów obliczania okresu uprawniającego do ulgi przy sprzedaży mieszkania w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i w ustawie o gospodarce nieruchomościami, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, 2007, Nr 2, s. 184-191.
   
 • H. Dzwonkowski: Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów członków spółdzielni mieszkaniowej pochodzących z podziału majątku spółdzielni po zakończeniu jej likwidacji, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, 2007, Nr 2, s. 195-199.
 • H. Dzwonkowski: Zakres obowiązku podatkowego spółki cywilnej w podatku dochodowym od osób fizycznych, Glosa 2000, Nr 2, s. 1-6.
   
 • H. Dzwonkowski: Wynagrodzenie małżonka w koszty spółki, glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 listopada 1988 r., sygn. akt.: FPS 13/98 (wspólnie z K. Koperkiewicz – Mordel), Glosa 1999, nr 12, s. 13 – 15.
   
 • H. Dzwonkowski: Ulgi związane z wydatkami na cele mieszkaniowe podatnika, Expert 1994, Nr 6, s. 65 - 66.
   
 • H. Dzwonkowski: Opodatkowanie jednostek gospodarki nie uspołecznionej (z wyjątkiem podatku dochodowego od osób prawnych), rozdział III, (w:) Opodatkowanie działalności gospodarczej (poza rolnictwem), Łódź 1989, s. 31 – 60, seria: Nowe Prawo Gospodarcze pod red. Prof. dr hab. Cezarego Kosikowskiego, zeszyt II, Wydawca: Zespół Radców Prawnych Auxilium Spółka z o.o. w Łodzi (autor rozdziału I i II W. Nykiel).
   
 • Ulgi podatkowe z tytułu inwestycji budowlanych, „Rzemieślnik” 1988, Nr 27.
   
 • H. Dzwonkowski: Bliżej prawa – ulgi podatkowe z tytułu zakupu i remontu maszyn, urządzeń oraz pojazdów, „Rzemieślnik” 1988, Nr 29.
   
 • H. Dzwonkowski: Nowe zasady stosowania obniżek i ulg w podatku obrotowym i dochodowym, „Rzemieślnik” 1988, Nr 30.
 • H. Dzwonkowski: Nowe zasady zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego emerytów, rencistów i inwalidów, „Rzemieślnik” 1988, Nr 30. 
 
Uproszczone formy opodatkowania
 • H. Dzwonkowski: Decyzja w karcie podatkowej i odsetki za zwłokę, Profesjonalny Serwis Podatkowy, Dom Wydawniczy ABC, CD, 2000.
   
 • H. Dzwonkowski: Elementy konstrukcyjne karty podatkowej, Profesjonalny Serwis Podatkowy, Dom Wydawniczy ABC, CD CD, 2000.
   
 • H. Dzwonkowski: Ewidencja i dokumentacja podatkowa w opodatkowaniu według zasad karty podatkowej, Profesjonalny Serwis Podatkowy, Dom Wydawniczy ABC, CD CD, 2000.
   
 • H. Dzwonkowski: Procedura nabycia, zrzeczenia się oraz utraty uprawnienia do stosowania opodatkowania w formie karty podatkowej, Profesjonalny Serwis Podatkowy, Dom Wydawniczy ABC, CD CD, 2000.
   
 • H. Dzwonkowski: Warunki nabycia uprawnienia do opodatkowania w formie karty podatkowej, Profesjonalny Serwis Podatkowy, Dom Wydawniczy ABC, CD CD, 2000.
   
 • H. Dzwonkowski: Podstawa opodatkowania, stawki podatkowe, ulgi i zwolnienia oraz termin zapłaty karty podatkowej, Profesjonalny Serwis Podatkowy, Dom Wydawniczy ABC, CD CD, 2000.
   
 • H. Dzwonkowski: Charakter prawny karty podatkowej, Glosa 1999, Nr 10, s. 10 – 14.
   
 • H. Dzwonkowski: Zmiany w ryczałcie od sprzedaży ewidencjonowanej, „Rzemieślnik” 1988, Nr 17.
 • H. Dzwonkowski: Ryczałtowe opodatkowanie rzemieślników trudniących się przerobem surowca rybnego, „Rzemieślnik” 1988, Nr 22.
 
Unikanie podwójnego opodatkowania
 • Charakter prawny umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, Abolicja podatkowa, Biuro Analiz Sejmowych, Kancelaria Sejmu, czerwiec 2008, 3/2008, s. 15-21.
 
Podatek od spadków i darowizn.
 • H. Dzwonkowski: Opinia prawna w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn, Zmiany ustaw podatkowych, cz. III. Opinie o projektach ustaw zmieniających ustawy: o podatkach dochodowych od osób prawnych i od osób fizycznych. Opinie o projekcie ustawy zmieniającej ustawę o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz ustawę o podatku od spadków i darowizn, grudzień 2008, 12/2008, s. 63-69.
   
 • H. Dzwonkowski, A. Zuchowicz: Spadkobranie udziałów w spółce cywilnej, a zwolnienie od podatku od spadków i darowizn, Biuletyn Prawa Podatkowego Domu Wydawniczego ABC 1999, Nr 2, s. 1 – 4.
 
Podatek od nieruchomości.
 • M. Biskupski, H. Dzwonkowski: Znaczenie ewidencji gruntów i budynków dla wymiaru zobowiązania w podatku od nieruchomości (przyczynek do problematyki formalnej teorii dowodów w prawie podatkowym), Mon. Pod. 2007, Nr 10, s. 16 – 20.
   
 • H. Dzwonkowski: Niektóre aspekty kontroli przez Regionalne Izby Obrachunkowe podatku od nieruchomości, praca zbiorowa, Zielona Góra 2005.
 
Podatek od czynności cywilnoprawnych.
 • H. Dzwonkowski: „Sankcja” w podatku od czynności cywilnoprawnych . Prawo i Podatki 2011, Nr 7, s.12-17.
 
Doradztwo podatkowe.
 • H. Dzwonkowski: Z. Zgierski: Doradca podatkowy jako pełnomocnik w sprawach podatkowych, Mon. Pod. 2006, Nr 6, s. 29 – 33.
   
 • H. Dzwonkowski: Informacja o pracach nad nowymi założeniami sposobu działania Komisji Prawa Podatkowego KIDP, Forum Doradców Podatkowych 2003, Nr 2, s. 49.
   
 • Komisja Prawa Podatkowego (wywiad), Forum Doradców Podatkowych 2002, Nr 11, s. 49 – 50.
   
 • H. Dzwonkowski (red.), A. Barczak, M. Biskupski, T. Nowak : Ustawa o doradztwie podatkowym. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002. 
   
 • H. Dzwonkowski: Państwowa Komisja Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatkowego drugiej kadencji – Informacja o rozpoczęciu przygotowań do egzaminów przez Państwową Komisję Egzaminacyjną drugiej kadencji, Monitor Podatkowy 2001, Nr 10, s. 4 – 6.
   
 • Egzamin nie może być formalnością (wywiad), Forum Doradztwa Podatkowego 2001, Nr 10, s. 15 – 17.
   
 • H. Dzwonkowski: Komunikat z posiedzenia Komisji Egzaminacyjnej II Kadencji w dniu 27 września 2001, dodatek do Forum Doradztwa Podatkowego 2001, Nr 10, s. 5.
   
 • Egzaminy dla doradców podatkowych już w tym roku (wywiad), Przegląd Podatkowy 2001, Nr 10, s. 34 – 36. 
 
Budżet i planowanie gospodarcze.
 • H. Dzwonkowski: Absolutorium z wykonania budżetu – przyczynek do rozważań na temat czwartej i piątek władzy, (w:) Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych, tom. I, Racjonalizacja wydatków publicznych – uwarunkowania i instrumenty, praca zbiorowa pod red. Jana Głuchowskiego, Alicji Pomorskiej i Jolanty Szołno - Koguc, Lublin 2006, s. 249 - 261.
   
 • H. Dzwonkowski: Terenowe planowanie społeczno – gospodarcze i finansowe w świetle nowych regulacji prawnych, Problemy Rad Narodowych 1984, nr 59, s. 121 - 184.
   
 • H. Dzwonkowski: Absolutorium terenowe – wybrane zagadnienia prawne, Problemy Rad Narodowych 1985, Nr 63, s. 5 - 37.
   
Prawo karne skarbowe
 • H. Dzwonkowski: Za co się ludzi karze? (cz. 1), „Rzemieślnik” 1988, Nr 29.
   
 • H. Dzwonkowski: Za co się ludzi karze ? (cz. 2), „Rzemieślnik” 1988, Nr 30.
 
Prace koncepcyjno-redakcyjne.
 • Koncepcja i wdrożenie Profesjonalnego Serwisu Podatkowego (podatkowy odpowiednik Lexa, na CD-ROM).
   
 • Koncepcja serii podatkowej Domu Wydawniczego ABC. Seria obejmuje: Studia Podatkowe, Kontrowersje Podatkowe, Komentarze, Podręczniki. Seria ukazuje się od 1998 r. (pierwsza książka serii to: R.E. Hall, A. Raboushka: Podatek liniowy, Dom Wydawniczy ABC, 1998).
 • Współredakcja: W kręgu prawa podatkowego i finansów publicznych. Księga dedykowana Profesorowi Cezaremu Kosikowskiemu w 40-lecie pracy naukowej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, s. 101 – 109, wspólnie z Prof. dr hab. Janem Głuchowskim, Prof. dr hab. Alicją Pomorską, dr Jolantą Szołno-Koguc.
 
Niektóre referaty wygłoszone na konferencjach i seminariach naukowych.
1. Podmiotowość podatkowa spółki cywilnej w podatku dochodowym od osób fizycznych, (1998 – Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych – dalej: CDSP). 
2. Polski system podatkowy (1998) - seminarium na temat aktualnych problemów polityki podatkowej w Starej Wsi zorganizowane przez Ministerstwo Finansów.
3. Założenia reformy systemu podatkowego (1999 - CDSP).
4. Aktualne problemy i wyzwania polityki podatkowej – VI Forum Gospodarcze Polska – Niemcy, Spotkania 2000, Falenty.
5. Czy przyczyną obecnego stanu finansów publicznych są podatki obciążające przedsiębiorców ? Referat na konferencji naukowej w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego p.t.: Prawo i przedsiębiorcy wobec najważniejszych problemów społecznych i gospodarczych Polski (Warszawa 2003).
6. Interpretacje prawa podatkowego (Łódź 2003 – Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych).
7. Czy przyczyną obecnego stanu finansów publicznych są podatki obciążające przedsiębiorców ? Referat na konferencji naukowej w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego p.t.: Prawo i przedsiębiorcy wobec najważniejszych problemów społecznych i gospodarczych Polski (Warszawa 2003).
8. Przedawnienie podatkowe – krytyka orzecznictwa, referat wygłoszony na konferencji  sędziów NSA (7 XI 2006 r.). 
9. H. Dzwonkowski: Potrzeba reformy prawa o zobowiązaniach i procedurach podatkowych, referat wygłoszony na VIII Ogólnopolskiej Konferencji Podatkowej Elsa, 6-7 grudnia 2007, Uniwersytet Śląski w Katowicach.
 
Opracowania niepublikowane będące wynikiem badań zleconych.
1. Autorski projekt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (projekt złożony i przyjęty przez Ministerstwo Finansów w 1998 r.).
2. Planowanie gospodarcze i finansowe w przedsiębiorstwach (na zlecenie SGPIS – 1980 – 1985), 
3. Samodzielność rad narodowych w ustalaniu zadań gospodarczych i finansowych (na zlecenie IPIP PAN, 1985), 
4. Wpływ planowania i systemu cen na gospodarkę przedsiębiorstw (na zlecenie SGPIS, 1986), 
5. Formy prawne dokonywania wydatków przez rady narodowe w warunkach reformy gospodarczej (na zlecenie IPIP PAN, 1986).
6. Kontrola finansowa (badania przeprowadzone wspólnie z Akademią Ekonomiczną we Wrocławiu i SGPIS, 1982-1986).
 
Opinie prawne sporządzane dla Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu w latach 1996 – 2003 oraz dla potrzeb Krajowej Rady Doradców Podatkowych w latach 2002 – 2003 (łącznie około 100). Publikowane na stronach sejmowych. Ważniejsze opinie to:
 
1. Opinia w sprawie rządowego projektu ustawy z dnia 1 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1853).
2. Opinia w sprawie konstytucyjności poprawki do rządowego projektu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk sejmowy nr 1853).
3. Opinia w sprawie zasadności wprowadzenia do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nowego pkt. 1 g w art. 14 tej ustawy (dotyczy tzw. „liniowej” stawki podatku) – druk sejmowy nr 1853.
4. Opinia do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (druk nr 2289).
5. Opinia w sprawie projektu ustawy o stosowaniu szczególnych rozwiązań podatkowych w związku z likwidacją skutków powodzi (druk nr 2657).
6. Opinia w sprawie retroaktywności działania przepisów projektu ustawy o zmianie ustawy o zobowiązaniach podatkowych oraz zmianie niektórych innych ustaw z dnia 29.02.1996 r. (druk nr 1566). 
7. Opinia w sprawie dotyczącej wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 20.11.1995 r. o stwierdzenie zgodności (niezgodności) z Konstytucją art. 27 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z odpowiedziami Ministra Finansów z dnia 28.12.1995 r. oraz z dnia 20.03.1996 r. na zarzut niekonstytucyjności w/w przepisu.
8. Opinia w sprawie trzech projektów ustaw w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych (druki nr 1740, 1627 i 1710).
9. Opinia w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym (druk 2009).
10. Opinia w sprawie projektów zmian ustawy o doradztwie podatkowym.
11. Opinia w sprawie ograniczenia wymogu stosowania kas fiskalnych do podatników, których obrót roczny nie przekracza kwoty 1.000.000,00 zł. (druk nr 2007).
12. Opinia w sprawie odliczania podatku od towarów i usług przy zakupie samochodów ciężarowych i osobowych (druk nr 2218).
Opinia w sprawie projektu ustawy o zmianie art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (projekt z dnia 05.02.1998 r., druk nr 199).
 
Recenzje wydawnicze
 • Katarzyna Szaniawska: Problem kwalifikacji pojęć prawnych w międzynarodowym prawie podatkowym, Kwartalnik Prawa Podatkowego, Nr ¾ 2005, s.89-103.
   
 • Adam Kucharski: Przeniesienie prawa do rozporządzania gruntem jak właściciel w podatku od towarów i usług, Kwartalnik Prawa Podatkowego, Nr ¾ 2005, s.59-88.
   
 • P. Krzykowski: Urzędowe interpretacje prawa podatkowego a system źródeł prawa, Kwartalnik Prawa Podatkowego, Nr ¾ 2005, s. 9-29.
   
 • B. Brzeziński: Kilka uwag o ekspertyzie prawnej w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, Kwartalnik Prawa Podatkowego, Nr ¾ 2005, s. 49-58.
   
 • M. Sobuś: Uwarunkowania polityczne reform podatkowych w Stanach Zjednoczonych, Kwartalnik Prawa Podatkowego,  Nr ¾ 2005, s.105-121.
   
 • Marcin Lis: Obowiązek zapłaty odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (wybrane problemy), Kwartalnik Prawa Podatkowego, Nr ¾ 2005, s.31-47.
   
 • C. Garcia- Herrera, P.M. Herrera, Od Big  Bang do czarnej dziury ( refleksje nad orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczącym podatków bezpośrednich ), Nr 1/2006, s. 9-30.
 • D. Branecka, A. Zalasiński, Zakres czasowy działalności gospodarczej – problem wykładni art.4 szóstej Dyrektywy VAT w świetle zasady neutralności, Kwartalnik Prawa Podatkowego, Nr 1/2006, s. 31-52. 
   
 • Adam Nita, Barbara Nita, Andrzej R. Światłowski, Odpowiedzialność karna doradcy podatkowego za błędy w składanych deklaracjach podatkowych, Kwartalnik Prawa Podatkowego, Nr 1/2006, s.77-99.
   
 • Małgorzata Sęk: „Interpretacje prawa podatkowego w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej”, Kwartalnik Prawa Podatkowego, Nr 1/2006, s.53-77.
   
 • I. Andrzejewska – Czernek, Wykładnia językowa prawa podatkowego Wspólnoty Europejskiej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Kwartalnik Prawa Podatkowego, Nr 2 /2006, s. 9-35.
   
 • A. Leszczyńska, Ulgi i zwolnienia podatkowe w świetle zasady sprawiedliwości podatkowej, Kwartalnik Prawa Podatkowego, Nr 2/2006, s.37-61.
   
 • M. Świercz, Sądowe ustalenia istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa z powództwa organu podatkowego ( art. 199a § 3 Ordynacji podatkowej ), Kwartalnik Prawa Podatkowego, Nr 2/2006, s. 63-80.
   
 • D. Dominik, Parę refleksji nad sankcją VAT, Nr 2/2006, s. 81-94. 
   
 • Mariusz Sobuś, Projekty nowych konstrukcji podatkowych w Stanach Zjednoczonych,  Kwartalnik Prawa Podatkowego, Nr 2/ 2006, s. 95-114.
   
 • M. Zirk Sadowski: Transformacja prawa podatkowego a jego wykładnia, Nr 4/2004, s. 9-22.
   
 • M. Kalinowski: Wykładnia prawa podatkowego we Francji, Kwartalnik Prawa Podatkowego, Nr 4/2004, s.51-77.
   
 • M. Kalinowski: Wykładnia prawa podatkowego w Belgii, Kwartalnik Prawa Podatkowego, Nr 4/2004, s.79-86.
   
 • W. Nykiel: Wykładnia prawa podatkowego wewnętrznego, międzynarodowego i prawa podatkowego Unii Europejskiej (wybrane zagadnienia), Kwartalnik Prawa Podatkowego, Nr 4/2004, s. 127-137.
   
 • I. Mirek, A. Olesińska: Kwestia gospodarczego sposobu rozpatrywania prawa podatkowego i nadużycia możliwości kształtowania stosunków prawnych w sprawie podatkowym Austrii, Szwajcarii oraz Niemiec, Nr 4/ 2004, s.87-106. 
   
 • T. Kardach: Wykładnia umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania – wybrane zagadnienia, Kwartalnik Prawa Podatkowego, Nr 4/2004, s. 107-126.
   
 • B. Brzeziński: Wykładnia prawa podatkowego i orzekanie w sprawach podatkowych w państwach anglosaskich, Kwartalnik Prawa Podatkowego, Nr 4/2004, s. 21-50.
   
 • H. Dzwonkowski: Opłaty publiczne w Polsce (analiza prawna i funkcjonalna), recenzja książki J. Glinieckiej, Prawo i Podatki 2007, Nr 12, s. 36. 
 
Różne
 • Autorstwo koncepcji, układu merytorycznego i skorowidza oraz redakcja Profesjonalnego Serwisu Podatkowego, Dom Wydawniczy ABC. Jest to wydawnictwo na CD, które ukazało się w 2000 r. i jest co miesiąc aktualizowane. Profesjonalny Serwis Podatkowy jest przedmiotowym układem instytucji prawa podatkowego. Poszczególne hasła obejmują: a) przepisy, b) komentarz, c) literaturę, d) orzecznictwo i e) interpretacje Ministra Finansów do poszczególnych instytucji prawa podatkowego. Niezależnie od koncepcji, autorstwo niektórych komentarzy. 
   
 • Rozprawa doktorska: Ewolucja form prawnych planowania gospodarczego i finansowego w PRL, Łódź 1992.