Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

strona główna -> edukacja -> konferencje

Baza prawa podatkowego

Konferencje

Szanowni Państwo,

W dniu 10 marca 2014 r., prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski wziął udział w konferencji w ramach Forum Debaty Publicznej pt. „Gospodarka konkurencyjnej Polski: rekomendacje reform”, organizowanej w Pałacu Prezydenckim z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

W trakcie konferencji starano się wypracować odpowiedź na pytanie: Jakich potrzebujemy reform do 2016 r., aby wzmocnić konkurencyjność Polski na kolejne 25 lat?

Podczas spotkania Sekretarz Generalny OECD Jose Angel Gurria przedstawił raport o konkurencyjności polskiej gospodarki. Raport OECD jest do pobrania ze strony: www.oecd.org

W konferencji udział wzięli także przedstawiciele administracji publicznej, rządu, ekonomiści i przedsiębiorcy.

 


Szanowni Państwo,

W dniach 11-12 lutego 2014 roku odbyło się w Paryżu, z udziałem prof. dr hab. Henryka Dzwonkowskiego, Piąte Międzynarodowe Sympozjum o prawie i systemie zarządzania w społeczeństwie informacyjnym współorganizowane przez Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne, IMODEV, University of Louisville, Universite Paris 1 Pantheon-Sorbonne Chaire des Ameriques i Ecole de Droit de la Sorbonne.

Tematem tegorocznego sympozjum była transparentność w dobie otwartego rządu.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele świata nauki, sądownictwa oraz dyplomacji m.in. z USA, Kanady, Brazylii, Kolumbii, Meksyku, Indii, Australii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Francji i Norwegii.

   

  

 


Szanowni Państwo,

Biuro Analiz Sejmowych zaprasza na konferencję zorganizowaną z inicjatywy sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Jej celem jest prezentacja i wspólne wypracowanie wniosków dotyczących reformy zobowiązań podatkowych i procedur podatkowych według jednolitych koncepcji.

Podstawowym materiałem do dyskusji jest projekt opracowany przez prof. dr hab. Henryka Dzwonkowskiego z Uniwersytetu Łódzkiego.

W zamyśle prof. dra hab. Dariusza Rosatiego, Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych, konferencja i poprzedzające ją seminaria (pierwsze odbyło się 20 czerwca) oraz wymiana myśli i doświadczeń za pośrednictwem platformy internetowej, mają doprowadzić do powstania projektu Ordynacji podatkowej, która kompleksowo regulowałaby procedury powstawania, wymiaru, wykonywania i kontroli zobowiązań podatkowych.

Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych zaprasza do współpracy wszystkie środowiska zajmujące się zawodowo prawem podatkowym: zarówno przedstawicieli nauki, jak i praktyków – doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów, przedstawicieli administracji skarbowej (Ministerstwa Finansów, izby i urzędów skarbowych, izb i urzędów celnych, urzędów kontroli skarbowej oraz organów samorządowych), przedsiębiorców, sądownictwa administracyjnego (NSA i WSA), Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. Jedynie udział wszystkich środowisk związanych z prawem podatkowym pozwoli na osiągnięcie efektu synergii, a tym samym zakładanego celu – wypracowania aktu prawnego regulującego w sposób kompletny procedury skarbowe, chroniące zarówno interes Skarbu Państwa, jak i podatników.

Zakładamy, że zechcą Państwo przyłączyć się do projektu w taki sposób, aby wykorzystując założenia teoretyczne i doświadczenie praktyczne, wprowadzić do Ordynacji podatkowej zmiany, które są Państwa zdaniem potrzebne i oczekiwane.

Wspólnie wypracowane wnioski i propozycje zmian pozwolą nie tylko na uporządkowanie ordynacji podatkowej według jednolitej koncepcji, ale także powinny zaowocować konkretnymi inicjatywami ustawodawczymi. Uważamy, że dorobkiem tej konferencji ma szansę stać się konkretny dokument w postaci nowej ordynacji podatkowej. Zostanie on przekazany sejmowej Komisji Finansów Publicznych celem rozpoczęcia procedury legislacyjnej.

Mamy nadzieję, że otwarcie tak szerokiej dyskusji o prawie podatkowym, a szczególnie w zakresie Ordynacji podatkowej, zaowocuje konkretnymi inicjatywami ustawodawczymi. Aby do tego doprowadzić organizatorzy przewidują kwerendę propozycji zmian w Ordynacji podatkowej. Zakładamy, że przybierze ona formę pisemną i pomysły te zostaną zgłoszone w formie konkretnych przepisów. Rozpatrywane będą tylko pomysły zawierające przekonujące uzasadnienie. Propozycje mogą być zgłaszane zarówno przed konferencją jak i po niej.Zgłoszone projekty zmian wraz z uzasadnieniem znajdą się w odrębnej publikacji.

Udział w konferencji jest bezpłatny i wymaga jedynie zarejestrowania się w trybie przewidzianym na niniejszej stronie.

Prosimy o śledzenie informacji na stronie, ponieważ ze względu na trudne do przewidzenia okoliczności związane z terminarzem posiedzeń plenarnych i komisji sejmowych termin może ulec zmianie. Osoby, które się zarejestrują zostaną powiadomione o zmianach pocztą elektroniczną.

Aby przedsięwzięcie miało racjonalny przebieg organizacyjny i dobre efekty merytoryczne, trzeba przed przystąpieniem do dalszych prac przyjąć pewne wspólne ustalenia.

1. Nie ma ograniczeń przedmiotowych, co do zmian w Ordynacji podatkowej. Rozpatrzymy wszystkie propozycje.
2. Zgłaszane propozycje muszą zawierać następujące elementy:

a) ściśle sformułowany przepis (przepisy),
b) wskazanie celu (rezultatu), który zamierza osiągnąć projektodawca,
c) uzasadnienie wskazujące:

- przyczynę, dla której przepis należy wprowadzić albo zmienić dotychczasową regulację,
- uzasadnienie faktyczne albo orzecznicze, że zmiana taka jest potrzebna,
- wyjaśnienie, dlaczego akurat zmiana o proponowanej treści przyczyni się do poprawy sytuacji,
- lokalizację przepisu,
- zaliczenie go do grupy unormowań wyróżnionych załączonymi założeniami.

Zakładamy, że wszystkie propozycje muszą się ostatecznie zmieścić w zaproponowanym przez prof. H. Dzwonkowskiego modelu. Należy więc przy projektowaniu przepisów ustalić wstępnie, czy jest to powstawanie wymiaru, wykonywanie czy kontrola podatkowa. Takie rozróżnienie powinno przyczynić się do klarownego formułowania przepisów, co jest zasadniczym celem całej koncepcji.

3. Propozycje należy nadesłać w terminie do 30 sierpnia na adres: Biuro Analiz Sejmowych, 00-441 Warszawa ul. Zagórna 3 z dopiskiem „Ordynacja”,
4. W liście należy wskazać osobę do kontaktu merytorycznego i organizacyjnego (tel., faks, mail).

Przed nadesłaniem materiałów można kontaktować się w sprawach merytorycznych z prof. Henrykiem Dzwonkowskim, tel. 609-725-878, e-mail: hdzwonkowski@poltax.pl, a organizacyjnych z Gabryjelą Zielińską, tel. 22 694 17 53, e-mail: gabryjela.zielinska@sejm.gov.pl.

Kolejnym etapem prac przed konferencją będą konsultacje i uzgodnienia merytoryczne oraz organizacyjne. Ich celem będzie ustalenie tematów wystąpień konferencyjnych. Nie gwarantujemy, że wszystkie propozycje zostaną uwzględnione. Wątpliwości w tym zakresie będzie rozstrzygał pan przewodniczący Dariusz Rosati. Przyczyną nieuwzględnienia propozycji, zgodnie z założeniem pierwszym, powinny być w zasadzie tylko przypadki powielania się propozycji, nakładanie się ich zakresów itp.

Zapraszamy do współpracy.

Konferencja Sejmowa