Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

strona główna -> aktualności

Aktualności

rss

VAT i akcyza Prawo gospodarcze Postępowanie podatkowe Inne Podatki - zagadnienia ogólne Podatki obrotowe Podatki majątkowe Podatki i opłaty lokalne Podatki dochodowe i przychodowe Finanse publiczne
Kategoria: Podatki dochodowe i przychodowe 2017-11-25

Upublicznianie danych podatników CIT

W Sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Projekt wprowadza do ustawy o CIT regulację umożliwiającą ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych upublicznienie informacji zawierającej dane podatkowe podatników, których przychody w roku poprzednim przekroczyły wyrażoną w złotych kwotę odpowiadającą równowartości 50 mln euro, jak również podatników działających w formie podatkowej grupy kapitałowej (PGK), niezależnie od wysokości osiąganych przez taką grupę przychodów.

Upublicznienie danych podatkowych największych podmiotów – podatników podatku CIT ma w założeniu pośrednio przyczynić się do zwiększenia skłonności podatników do prawidłowego wypełniania ich zobowiązań podatkowych. Fakt pojawienia się danego podatnika na opublikowanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych liście świadczy tylko i wyłącznie o tym, iż podatnik w roku podatkowym, który obejmuje ta publikacja, osiągnął przychód w wysokości odpowiadającej w złotych kwocie 50 mln euro lub stanowił podatkową grupę kapitałową. Upublicznienie danych podatkowych podatnika nie następuje bowiem w związku z żadnym innym zdarzeniem, w szczególności nie oznacza, iż podatnik nieprawidłowo rozliczył swoje zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego, np. stosując mechanizmy optymalizacyjne.

Proponowany instrument stanowi przykład jednego z rozwiązań będącego reakcją na globalny problem unikania opodatkowania i erozji bazy podatkowej państw, w których dany dochód jest generowany.

Obecnie w ramach Unii Europejskiej są prowadzone prace dotyczące zmiany dyrektywy 2013/34/UEw sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek w odniesieniu do ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały. Celem projektu jest wsparcie działań dotyczących zwalczania agresywnego planowania podatkowego, które Komisja Europejska uznała za jeden z kluczowych politycznych priorytetów Unii Europejskiej w ramach realizacji strategii na rzecz sprawiedliwego i skutecznego systemu opodatkowania osób prawnych w Unii.

Projekt zmierza do wprowadzenia kontroli publicznej nad tym, czy w przypadku największych przedsiębiorstw i grup kapitałowych podatki są płacone tam, gdzie generowane są zyski. W tym celu Komisja zaproponowała odpowiednie obowiązki sprawozdawcze dla określonych jednostek objętych dyrektywą 2013/34/UE.

Powyższe działania podejmowane na szczeblu międzynarodowym odnoszą się zatem do kwestii związanych z opodatkowaniem podatkiem CIT. Stąd też proponowane w projekcie regulacje również zostały ograniczone do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jako wpisujące się w działania dotyczące podatku CIT podejmowane na szczeblu międzynarodowym.

Projekt przewiduje udostępnianie poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, corocznie w terminie do dnia 30 września, niektórych indywidualnych danych podatników zawartych w składanych przez nich zeznaniach. Upublicznianie informacji dotyczących rozliczeń podatkowych będzie możliwe dzięki zniesieniu tajemnicy skarbowej w stosunku do tych danych. Minister właściwy do spraw finansów publicznych uzyska kompetencję do podania do publicznej wiadomości takich informacji, w szczególności poprzez publikację elektroniczną.

Projekt zakłada, że dane te będą obejmować:

1)     firmę (nazwę) i numer identyfikacji podatkowej podatnika;

2)     wskazanie roku podatkowego;

3)     informacje o wysokości:

a)     osiągniętych przychodów,

b)     poniesionych kosztów uzyskania przychodów,

c)     osiągniętego dochodu albo poniesionej straty,

d)     podstawy opodatkowania,

e)     kwoty należnego podatku.

Projektowane rozwiązanie obejmie tylko tych podatników, których wpływ na gospodarkę i budżet państwa jest istotny z punktu widzenia zarówno ich pozycji na rynku, jak też z uwagi na ich potencjalny wpływ na dochody budżetu państwa.

 

Źródło: www.sejm.gov.pl; stan na dzień: 24 listopada 2017 r.

Tagi: ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych składanie deklaracji zeznanie podatkowe działania ministerstwa finansów przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej Minister Finansów podatek dochodowy od osób prawnych deklaracja podatkowa przychód Ministerstwo Finansów CIT Podatek dochodowy


Zobacz pozostałe wpisy