Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

strona główna -> aktualności

Baza prawa podatkowego

Aktualności

rss

VAT i akcyza Prawo gospodarcze Postępowanie podatkowe Inne Podatki - zagadnienia ogólne Podatki obrotowe Podatki majątkowe Podatki i opłaty lokalne Podatki dochodowe i przychodowe Finanse publiczne
Kategoria: Podatki dochodowe i przychodowe 2018-10-21

Uproszczenie prawa podatkowego w zakresie podatków dochodowych

W trakcie procedowania w Sejmie znajduje się projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (nr druku VIII.2854). Celem nowelizacji jest szeroko rozumiane uproszczenie prawa podatkowego w zakresie podatków dochodowych.

W zakresie uproszczenia prawa podatkowego chodzi zarówno o zwiększenie czytelności i precyzji istniejących przepisów, wprowadzenie rozwiązań ułatwiających realizację przez podatników ich obowiązków podatkowych sprawiających, że płacenie podatków będzie postrzegane jako „proste”, jak również eliminowanie sytuacji, w których podatnik mógłby czuć się traktowany przez prawo podatkowe niesprawiedliwie, m.in. dotyczące braku możliwości:

 1. skorzystania z preferencyjnego opodatkowania rozliczenia dochodów przez małżonków i osoby samotnie wychowujące dzieci w przypadku złożenia zeznania podatkowego po terminie,
 2. skorzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej w okresie dłuższym niż 2 lata,
 3. sukcesji praw spadkodawcy związanych z odziedziczoną nieruchomością.

 

Do nowych rozwiązań przewidzianych w projekcie należą:

 1. wprowadzenie obniżonej stawki podatku CIT w wysokości 9%. Projekt przewiduje, iż obniżona stawka podatku (9%) będzie przysługiwać w odniesieniu do przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych. Stawka ta przysługiwać ma tym podatnikom, u których przychody w danym (bieżącym) roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro.
 2. wprowadzenie zachęty do pozostawiania w spółkach kapitału na rozwój poprzez zwiększenie podatkowej atrakcyjności finansowania własnego (notional interest deduction – NID). Obecne obowiązujące na gruncie ustawy o CIT rozwiązanie w zakresie podatkowego traktowania źródeł finansowania działalności podatnika są korzystniejsze dla finansowania inwestycji kapitałem obcym (odsetki są kosztem uzyskania przychodów) niż kapitałem własnym. Proponuje się eliminację tego zróżnicowania poprzez wprowadzenie możliwości podwyższania kosztów uzyskania przychodów o odpowiednik kosztów finansowania dłużnego (mimo, iż koszty te faktycznie nie zostały poniesione).

 

Ponadto projekt przewiduję modyfikację funkcjonujących regulacji polegającą m.in na:

 1. uchyleniu w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisu warunkującego uprawnienie do preferencyjnego opodatkowania rozliczenia dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci od terminowego złożenia zeznania podatkowego. Obecnie w przypadku, gdy podatnik nie złoży wniosku o preferencyjne opodatkowania dochodów w zeznaniu złożonym do 30 kwietnia roku podatkowego to nie może skorzystać z tej preferencji. Proponuje się złagodzenie tego warunku i nieuzależnianie sposobu opodatkowania od terminu złożenia wniosku.
 2. wprowadzeniu zmian odnoszących się do spadkobierców zbywających nieruchomości lub określone prawa majątkowe nabyte w drodze spadku. Obecnie przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości lub określonych praw majątkowych powstaje wtedy, gdy zbycie następuje przed upływem 5 lat liczonych od końca roku, w którym miało miejsce nabycie. Nowelizacja zakłada, że w przypadku zbycia nieruchomości lub określonych praw majątkowych nabytych w drodze spadku, 5-letni okres liczony będzie od daty nabycia przez spadkodawcę. Ponadto projekt przewiduje umożliwienie zaliczenia do kosztów podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości lub określonych praw majątkowych, nabytych w drodze spadku kosztów nabycia tej nieruchomości lub określonego prawa majątkowego poniesionych przez spadkodawcę oraz długów i ciężarów spadkowych.
 3. złagodzeniu warunków korzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej poprzez m.in. wydłużenie z 2 do 3 lat okresu, w jakim można skorzystać z tej ulgi. Zmiana umożliwi skorzystanie z tzw. ulgi mieszkaniowej większej grupie podatników, którzy środki uzyskane z odpłatnego zbycia nieruchomości i określonych praw majątkowych wydatkują na własne cele mieszkaniowe. Obecnie zwalnia się z opodatkowania dochód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, jeżeli podatnik wydatkuje przychód na własne cele mieszkaniowe, nie później niż w okresie dwóch lat liczonych od końca roku, w którym nastąpiło zbycie. Ponadto projekt doprecyzowuje, że w ustawowym terminie powinno dojść do nabycia prawa własności lub określonego prawa majątkowego, by ponoszone wydatki na własne cele mieszkaniowe zostały uwzględnione w ramach tzw. ulgi mieszkaniowej.
 4. wprowadzeniu zmian dotyczących samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności, tj. podwyższeniu do 150.000 zł kwoty limitu wartości samochodu osobowego, do którego możliwe jest pełne odliczanie odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu osobowego; określeniu zasad rozliczania kosztów używania samochodów osobowych wykorzystywanych zarówno dla celów działalności gospodarczej, jak i dla innych celów (niezwiązanych z prowadzoną działalnością); ujednoliceniu zasad podatkowego rozliczania przez podatników wykorzystywania w prowadzonej działalności samochodów osobowych, niezależnie od rodzaju umowy na jakiej podatnik korzysta z takiego samochodu.
 5. uchyleniu obowiązków informacyjnych i ewidencyjnych w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z tytułu najmu, podnajmu, itp. Likwidacja obowiązku składania oświadczenia o wyborze opodatkowania z tytułu najmu, podnajmu itp. w formie ryczałtu i likwidacja obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów przez podatników osiągających przychody z najmu prywatnego i korzystających z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w przypadku, gdy wysokość przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej.
 6. określeniu wysokości kosztów uzyskania przychodów wykazywanych w związku z konwersją długu na kapitał.
 7. uchyleniu obowiązku ogłaszania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informacji o zarejestrowaniu i wykreśleniu podatkowej grupy kapitałowej.
 8. wprowadzeniu zwolnienia dla jednostek dozoru technicznego.
 9. podwyższeniu kwot limitów zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów składek na rzecz organizacji zrzeszających pracodawców i przedsiębiorców o charakterze nieobowiązkowym.
 10. poszerzeniu zakresu zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych dotyczącego sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.
 11. umożliwieniu, pod określonymi warunkami, posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji.

 

Źródło: www.sejm.gov.pl; stan na dzień: 20 października 2018 r.

Tagi: amortyzacja ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek dochodowy od osób fizycznych ryczałt od przychodów ewidencjonowanych podatek dochodowy od osób prawnych zryczałtowany podatek dochodowy oświadczenie o wyborze ryczałtu ryczałt opodatkowanie w formie ryczałtu PIT koszty uzyskania przychodów koszty podatkowe CIT Podatek dochodowy odpisy amortyzacyjne nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych


Zobacz pozostałe wpisy